BELEIDSPLAN STICHTING HULP ROHINI SRI LANKA 2013-2017


INLEIDING
:

Rohini is de Srilankaanse biologische moeder van Marien Verleun.
Marien is in januari 1995 naar Nederland geadopteerd.
Rohini, Chaminda (de achtergebleven broer) en schoondochter verdienen een betere toekomst. Rohini werkt op een verwaarloosde kokosnoot plantage. Haar onderkomen is een vervallen lemen huis. Mariens broer is stratenmaker. Hij woont bij familie in en is in januari 2013 vader geworden.  

Voor hen en vele andere arme gezinnen is de Stichting Hulp Rohini Sri Lanka (HRS) opgericht.

Rohini staat hier symbool voor de armen in Sri Lanka. Waar hierna deze naam wordt genoemd kunnen vele andere namen worden ingevuld.

DOELEN
De stichting wil Rohini en de broer met zijn vrouw helpen bij het opbouwen van een beter bestaan. Daarbij wordt het principe gehanteerd dat het beter is een hengel te geven dan een paar vissen.

- Voor hen willen we een klein stukje grond met een stenen huisje kopen. Rohini kan dan bij haar zoon wonen en voor het kleinkind zorgen wanneer de ouders aan het werk zijn. Het is goed wanneer moeder en zoon herenigd zijn.
- De broer zelf heeft, door de armoede, geen enkele opleiding kunnen volgen. Hij behoort nu, als los-vaste stratenmaker, tot de lagere kasten. Voor hem is een eenjarige beroepsopleiding tot timmerman een basis voor een betere toekomst.
- Tijdens de opleiding heeft het jonge gezin een maandelijkse toelage nodig voor levensonderhoud.
- Voor het vervoer naar werk, school enz. is een zogenaamde tuk-tuk nodig. Daarbij kan deze ook als taxi worden gebruikt om nog wat extra geld te verdienen.
- Ook het (klein-)kind moet de gelegenheid krijgen om fatsoenlijk te leven en een opleiding te volgen. Daarvoor is een beperkte, maar langdurige, maandelijkse toelage noodzakelijk.
- De nodige ondersteuning bij gezondheidszorg zal wanneer nodig eveneens worden verleend.


Stichting HRS is een christelijke organisatie, die samenwerkt met Siri, een betrouwbare lokale contactpersoon. Siri is ruim 30 jaar bekend met Nederlandse normen en waarden en onderhoudt verschillende contacten in Nederland. Bovendien heeft hij veel instanties en personen uit verschillende landen geassisteerd bij de hulpverlening na de Tsunami in 2004. Hierover is veel officieel gerapporteerd. Daarnaast heeft hij veel geadopteerden geholpen bij het zoeken naar biologische familieleden.
Hij zal onder verantwoordelijkheid van de stichting toezicht houden op de juiste besteding van het geld.

Onze identiteit is bepalend in de wijze waarop steun zal worden geboden.

BELEID
De inkomsten komen van particulieren, bedrijven en organisaties voor goede doelen (begunstigers).
Wij zien er op toe dat de inkomsten maximaal ten goede komen aan genoemde doelstelling. Organisatorische kosten (zoals vergaderingen en reizen) worden door het bestuur van de Stichting zelf gedragen. De lokale contactpersoon ontvangt een vergoeding op basis van gemaakte kosten.
Het afleggen van een goede verantwoording aan onze begunstigers is daarom van cruciaal belang en volledige transparantie wordt dan ook nagestreefd. Door middel van duidelijke informatie op de website en zo mogelijk door het gebruik van beeldmateriaal, worden de begunstigers  geïnformeerd over de voortgang.

De financiële middelen die zijn aangereikt worden ingezet voor de doelstellingen, waarbij wij beogen een reserve aan te houden voor eventuele noodhulp.

REGISTRATIE
De stichting is per 27 december 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56730632 en bij de belastingdienst is per 28 december 2012 ANBI aangevraagd.

BESTUUR
De stichting bestaat uit minimaal 3 bestuursleden.
De bestuurders van stichting ontvangen geen beloning.

STATUTEN
De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

ADMINISTRATIE:
De stichting houdt een administratie aan waaruit in ieder geval het volgende blijkt:

- dat er geen beloningen aan bestuurders worden uitgegeven,
- de aard en de omvang van de kosten van werving en beheer
- de andere door de stichting gemaakte kosten,
- de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de stichting.


Jaarlijks worden deze gegevens door het bestuur gecontroleerd en vastgesteld. Sponsors worden periodiek geïnformeerd over de investeringen.

Beperkt eigen vermogen: Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor
de continuïteit van de stichting. Het vermogen kan sterk wisselen doordat besteding van de donatie- en sponsorgelden over meerdere jaren worden gedaan.

Beheer en bestedingen van het vermogen: Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Met het vermogen mogen geen beleggingen worden gedaan.

OPHEFFING

Bij beëindigd wordt het resterende vermogen besteed aan een ANBI in overeenstemming met de doelstellingen van deze stichting.
Dit kan zijn de Stichting Ceylon Christian Care te Veenendaal.

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK